(1394/02/01) ژان پل سارتر: انسانهابه اندازه کمبودهایشان ،دیگران راآزارمی دهند (1394/02/01) زندگی به من یادداد اگرقضاوت نادرستی درباره کسی بنمایم .دنیا همه تلاشش رامی کندتامرادرشرایط اوقراردهدتابه من ثابت کنددرتاریکی همه شبیه همدیگریم  
:: کلیه حق و حقوق این سایت محفوظ و در اختیار پیشگامان داده پرداز شایا می باشد ::