(1393/07/16) اسحق بن ابراهیم والی بغدادبه خلیفه عباسی درباره چرایی ناکارامدی سیاسی وی درمقایسه بابرادرش مامون می گوید:برادرت مامون ،ریشه هارانگریست وآن رابه کارگرفت وشاخه ها بارورشداما،توشاخه های بیهوده رابه کارگرفتی که ریشه ای نداشتند. (1393/03/13) مرگ ،ناگوارنیست .این ندانستن راه زندگی است که ازمرگ ناگوارتراست  
:: کلیه حق و حقوق این سایت محفوظ و در اختیار پیشگامان داده پرداز شایا می باشد ::