(1394/03/05) فردی نزد حکیمی امدگفت:می دانی فلانی درباره ات چه قدربدگویی کرده است؟حکیم تبسمی زدگفت:اوتیری بسویم پرتاب کردکه به من نرسید ،توچراآن تیررااززمینبرداشتی ودرقلبم فرو کردی؟ (1394/02/01) زندگی به من یادداد اگرقضاوت نادرستی درباره کسی بنمایم .دنیا همه تلاشش رامی کندتامرادرشرایط اوقراردهدتابه من ثابت کنددرتاریکی همه شبیه همدیگریم  
:: کلیه حق و حقوق این سایت محفوظ و در اختیار پیشگامان داده پرداز شایا می باشد ::