(1393/09/18) میان پروازتاپرتاب ،تفاوت اززمینتاآسمان است.پروازکه کنی ،آنجامی رسی که خودت می خواستی ،پرتابت که کنند آنجا می روی که آنان می خواهند،پس پروازرابیاموز (1393/07/16) اسحق بن ابراهیم والی بغدادبه خلیفه عباسی درباره چرایی ناکارامدی سیاسی وی درمقایسه بابرادرش مامون می گوید:برادرت مامون ،ریشه هارانگریست وآن رابه کارگرفت وشاخه ها بارورشداما،توشاخه های بیهوده رابه کارگرفتی که ریشه ای نداشتند.  
:: کلیه حق و حقوق این سایت محفوظ و در اختیار پیشگامان داده پرداز شایا می باشد ::