» سوابق شغلی
:: سرپرست دانشگاه هنر شیراز

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر شیراز
تاریخ شروع : 1392/04/30
تاریخ خاتمه :

:: مسئول راه اندازی دانشگاه هنر شیراز

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه هنر شیراز
تاریخ شروع : 1390/06/19
تاریخ خاتمه : 1392/04/30

:: معاون پژوهشی پژوهشکده باستان شناسی

مؤسسه محل اشتغال : پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی
تاریخ شروع : 1386/08/28
تاریخ خاتمه : 1388/02/25

:: مدیر گروه باستان شناسی تخت جمشید

مؤسسه محل اشتغال : بنیاد پژوهشی پارسه پاسارگاد
تاریخ شروع : 1381/11/15
تاریخ خاتمه : 1383/12/28

1
:: کلیه حق و حقوق این سایت محفوظ و در اختیار پیشگامان داده پرداز شایا می باشد ::